Bezkrevní medicína 2. vydání

Bezkrevní medicína  2. vydání
Autor: Slipac Josip
ISBN: 978-80-7387-465-0
EAN: 9788073874650
Počet stran: 248
Datum vydání: 7. 7. 2011
Odkazy ke knize:
Běžná cena: 300 Kč Cena: 240 Kč

Popis

Rizika spojená s krevními transfuzemi a také pohled veřejnosti na tato rizika se za posledních dvacet let výrazně změnily. Zároveň se také vyvinulo mnoho postupů, které potřebu krve snižují. Bezkrevní medicína je komplexním přístupem k léčbě, který zahrnuje všemožné léčebné strategie a má za cíl snížit podávání alogenních krevních přípravků pacientům nebo se jim zcela vyhnout. Obtížným úkolem zůstává volba toho nejvhodnějšího léčebného postupu v dané klinické situaci. Dostupné léčebné metody se totiž mohou lišit svojí účinností, správným načasováním jejich použití, mechanismem účinku a mírou znalostí nutných k jejich použití. Cílem této knihy je poskytnout o této důležité oblasti medicíny aktuální informace a tak lékařům pomoci zvolit pro konkrétního pacienta ten nejlepší léčebný postup.Philippe Van der Linden MD, PhD

NATA Chair, www.nataonline.com

Brusel, 8. března 2011OBSAH


1 Bezkrevní medicína

1.1 Zásady bezkrevní medicíny

1.2 Bezkrevní medicína – medicína 21. století

1.2.1 Úloha chirurga při bezkrevní léčbě

1.2.2 Minimálně invazivní chirurgie

1.2.3 Robotická chirurgie

1.3 Změna postoje ke krvi

1.3.1 Bezkrevní postoj svědků Jehovových

1.3.2 Fyziologický postoj – krev jako specifický tělesný orgán

1.3.3 Transfuze krve – transplantace orgánu

1.3.4 Složitost struktury membrány erytrocytu

1.3.5 „Bezpečná dolní hodnota hemoglobinu“

1.4 Perspektivy bezkrevní medicíny

1.4.1 Rekombinantní hematopoetické faktory růstu, zrání a diferenciace krvinek

1.4.2 Rekombinantní růstové faktory erytropoézy

1.4.3 Rekombinantní růstové faktory leukopoézy

1.4.4 Rekombinantní růstové faktory trombopoézy

1.4.5 Hemostatické preparáty

1.4.6 Syntetické přenašeče kyslíku

1.5 Úloha anesteziologa při bezkrevní léčbě

1.6 Bezkrevní léčba v praxi – „Případ pacientky s život ohrožující postpartální hemoragií a anémií“

1.7 Ekonomická opodstatněnost bezkrevní léčby

1.7.1 Farmakoekonomická hlediska bezkrevní medicíny

1.7.2 Náklady na bezkrevní léčbu

1.7.3 Snižování nákladů

2 Krev jako lék – ano či ne?

2.1 Krevní plazma

2.2 Červené krvinky

2.2.1 Anémie

2.2.2 Klasifikace anémie – tvorba vs. destrukce nebo ztráty

2.3 Bílé krvinky

2.3.1 Neutrofilní granulocyty

2.3.2 Eosinofilní granulocyty

2.3.3 Basofilní granulocyty

2.3.4 Monocyty

2.3.5 Lymfocyty

2.4 Krevní destičky

2.4.1 Hemostáza (zástava krvácení)

2.4.2 Trombocytopenie

2.5 Vyšetření krevního obrazu

2.6 Regulace řádného složení a objemu krve

2.6.1 Regulace hematopoézy

2.6.2 Řízení krevního oběhu

2.6.3 Přítomnost cizí krve v oběhovém systému negativně působí na autoregulaci oběhu

2.7 Historie transfuze krve

2.7.1 Jak podávání transfuzí začalo?

2.8 Změny pohledu na transfuzi krve

2.8.1 Bezpečná krev – v centru pozornosti transfuzní medicíny

2.8.2 Potransfuzní hepatitidy

2.8.3 Nedokonalost testování krve

2.8.4 Přenos HIV transfuzí krve

2.8.5 „Okénko“ („window period“)

2.8.6 Bezpečnost krevních transfuzí

2.8.7 Problémy krevních transfuzí

3 Nežádoucí transfuzní reakce

3.1 Imunitní transfuzní reakce

3.1.1 Akutní hemolytické transfuzní reakce

3.1.2 Opožděné hemolytické transfuzní reakce

3.1.3 Pseudohemolytické reakce

3.1.4 Febrilní nehemolytické transfuzní reakce

3.1.5 Alergické a anafylaktické reakce

3.1.6 Akutní poškození plic související s transfuzí (Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI)

3.1.7 Potransfuzní purpura

3.1.8 Reakce štěpu proti příjemci (Graft versus Host Disease, GVHD)

3.2 Neimunitní transfuzní reakce

3.2.1 Intoxikace citrátem

3.2.2 Přetížení kardiovaskulárního systému

3.2.3 Vzduchová embolie

3.2.4 Hemosideróza

3.3 Potransfuzní nakažlivé nemoci

3.3.1 Potransfuzní hepatitis

3.3.2 Hepatitis B

3.3.3 Hepatitis C

3.3.4 Hepatitis G

3.3.5 Syndrom získaného selhání imunity

(Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS)

3.4 Důvody k obavám – další rizika

3.4.1 Virus přenesený transfuzí (Transfusion Transmitted Virus, TTV)

3.4.2 Výběr dárců krve

3.4.3 Složitost membrány červených krvinek

3.4.4 Nová rizika krevních transfuzí

3.5 Bezkrevní léčba – alternativa k transfuzní léčbě

4 Bioetika a bezkrevní medicína

4.1 Co je bioetika?

4.2 Priorita záchrany života

4.2.1 Životní principy a ideály jednotlivce

4.2.2 Lékař nesmí soudit ani určovat hodnoty lidských ideálů

4.2.3 Pacient – držitel daru života

4.3 Co mohou udělat lékaři?

4.3.1 Svědkové Jehovovi

4.4 Důstojnost, svoboda, city a životní ideály člověka

5 Právní regulace

5.1 Pacient – aktivní subjekt při léčbě

5.1.1 Bezkrevní přístup k pacientovi

5.1.2 Práva pacienta při poskytování zdravotní péče

5.1.3 Může lékař léčit i proti vůli pacienta? Co říká české právo?

5.1.4 Lékař je povinen se seznámit s právy pacienta

5.1.5 Může být lékař nebo nemocnice voláni k trestní odpovědnosti, pokud nepodali krev?

5.2 Transfuze krve a pacient ve stavu bezvědomí

5.2.1 Informovaný souhlas

5.2.2 Úloha informovaného souhlasu

5.2.3 Souhlas/odmítnutí souhlasu s lékařskou intervencí

5.2.4 Pacient má právo na svobodnou volbu z více způsobů lékařských intervencí

6 Práva dítěte

6.1 Ohled k odpovědnosti rodičů

6.1.1 Rodič má právo zastupovat vůli svého dětí

6.1.2 Transfuze proti vůli pacienta

6.1.3 Osobní svoboda člověka-pacienta

6.1.4 Soudci respektují práva pacientů

6.2 Právní regulace práv dítěte

6.2.1 Dítě jako aktivní subjekt

6.2.2 Charta práv dětí v nemocnici, 1993

6.2.3 Léčit dítě pacienta v celosti

7 Bezkrevní metody, prostředky a techniky

7.1 Předoperační příprava pacienta

7.1.1 Úprava krevního obrazu

7.1.2 Algoritmus přípravy pacienta pro chirurgický zákrok v programu bezkrevní léčby

7.2 Intraoperační postupy v bezkrevní chirurgii

7.2.1 Chirurgické techniky

7.2.2 Typy endoskopických výkonů

7.2.3 Techniky anestezie

7.2.4 Rozdělení bezkrevních prostředků, metod a technik

7.3 Pooperační péče

7.3.1 Pooperační péče o pacienty s pooperační anémií

7.3.2 Pooperační postupy šetřící krví

8 Hematopoetické faktory ke stimulaci tvorby a zrání krvinek

8.1 Pro červené krvinky

8.1.1 Rekombinantní humánní erytropoetin (rHuEPO)

8.1.2 Anabolické androgenní hormony

8.2 Pro bílé krvinky

8.2.1 Rekombinantní humánní faktor stimulující kolonie granulocytů (rHuG-CSF)

8.2.2 Rekombinantní humánní faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (rHuGM-CSF)

8.3 Pro krevní destičky

8.3.1 Rekombinantní humánní interleukin-11 (rHuIL-11)

8.3.2 Rekombinantní humánní trombopoetin (rHuTPO) a rekombinantní humánní faktor růstu a zrání megakaryocytů (rHuMGDF)

8.4 Rekombinantní humánní faktor stimulující kolonie kmenových buněk (rHuSCF)

9 Bezkrevní roztoky doplňující objem

9.1 Vztah mezi objemy hlavních tekutinových kompartmentů

9.1.1 Složení tekutinových kompartmentů

9.2 Léčba krystaloidy

9.2.1 Distribuce krystaloidů

9.3 Léčba koloidy

10 Účinná hemostáza při bezkrevních chirurgických operacích – přehled

10.1 Hemostáza

10.2 Přehled hemostatických přípravků, nástrojů a zařízení

10.2.1 Hemostatické přípravky

10.2.2 Hemostatické nástroje a zařízení

11 Hemostatické přípravky

11.1 Hemostatické přípravky pro celkové podání

11.1.1 Kyselina aminokapronová

11.1.2 Kyselina tranexamová

11.1.3 Aprotinin

11.1.4 Desmopresin

11.1.5 Vazopresin

11.1.6 Vitamin K

11.2 Lokální hemostatické přípravky

11.2.1 Trombin (FloSeal®)

11.2.2 Kolagen (Avitene®)

11.2.3 Karboxycelulóza (Surgicel®, Surgicel Nu-Knit®, Surgicel Fibrillar®)

11.2.4 Želatina

11.2.5 Tkáňová adheziva

11.3 Rekombinantní antihemofilické faktory

11.3.1 Rekombinantní faktor VIIa

11.3.2 Rekombinantní faktor VIII

11.3.3 Rekombinantní faktor IX

12 Hemostatické nástroje a zařízení

12.1 Elektrokauter

12.2 Elektrochirurgie

12.3 Laser

12.4 Mikrovlnné skalpely

12.5 Ultrazvukové skalpely

12.6 Argonový koagulátor

12.7 Systém pro trvalé uzavírání cév (LigaSure Vessel Sealing System)

12.8 Stereotaktická radiochirurgie

12.9 Gama nůž

12.10 Kryochirurgie

12.11 Minimálně invazivní chirurgie

12.12 Endoskopie

12.13 Laparoskopie

13 Minimálně invazivní a neinvazivní vyšetření krve

13.1 Mikrovzorkování

13.2 Neinvazivní vyšetření krve

13.2.1 Pulsní oxymetrie

13.2.2 Kapnometrie

13.3 Point-of-care testing v anesteziologii a intenzivní péči

13.3.1 Problémy s tradičními laboratorními vyšetřeními

13.3.2 Druhy POCT

13.3.3 Výhody POCT

13.3.4 Zkrácení času potřebného ke změně léčby (Therapeutic Turn Around Time, TTAT)

13.3.5 Šetření s krví a méně nadbytečných vyšetření

13.3.6 Hodnocení hypoxie

13.3.7 Tromboelastografie (TEG)

13.3.8 Technologická zlepšení

14 Bezkrevní operační postupy

14.1 Předoperační příprava

14.1.1 Klinické předoperační směrnice

14.2 Včasná operace u pacientů s traumatem

14.3 Chirurgické postupy pro minimalizaci krevních ztrát

14.4 Techniky anestezie při intraoperačním krvácení

14.4.1 Postupy pro snížení krvácení

14.4.2 Akutní normovolemická hemodiluce (ANH)

14.4.3 Perioperační sběr krve

14.4.4 Řízená hypotenze – hypotenzní anestezie

14.4.5 Řízená hypotermie / rychlé dosažení normotermie

14.5 Tolerování nižších hodnot hemoglobinu

14.6 Snižování rizika pooperačního krvácení

15 Léčba rekombinantním humánním erytropoetinem (rHuEPO)

15.1 Anémie

15.1.1 Kdy je vhodné v léčbě anémie použít rekombinantní humánní erytropoetin?

15.2 Rekombinantní humánní erytropoetin – chemická struktura

15.3 Rekombinantní humánní erytropoetin – mechanismus působení

15.4 Léčení erytropoetinem

15.4.1 Podávání kombinace rekombinantního humánního erytropoetinu a preparátů železa při korekci předoperační anémie

15.5 Anémie u onkologických pacientů

15.5.1 Podávání erytropoetinu u onkologických pacientů

15.5.2 Jak by se mělo u onkologických pacientů postupovat?

15.6 Podávání erytropoetinu u hematologických pacientů

15.7 Je rekombinantní erytropoetin náhradou za transfuzi erytrocytů?

16 Přenašeče kyslíku 9

16.1 Fyziologie přenosu kyslíku

16.1.1 Příčiny neostatečného zásobování tkání kyslíkem

16.1.2 Rozdělení přenašečů kyslíku

16.2 Roztoky perfluorokarbonů

16.2.1 Vlastnosti roztoků perfluorokarbonů

16.2.2 Mechanismus přenosu kyslíku

16.2.3 Roztoky perfluorokarbonů – kritéria pro použití

16.2.4 Klinické aplikace

16.2.5 Nežádoucí účinky a potenciální rizika roztoků perfluorokarbonů

16.3 Cyklické perfluorokarbony

16.3.1 Fluosol®

16.3.2 Perftoran®

16.3.3 PHER O2®

16.4 Lineární perfluorokarbony

16.4.1 Oxygent®

16.4.2 Oxycyte®

16.5 Přenašeče kyslíku na bázi hemoglobinu

16.5.1 PolyHeme®

16.5.2 Hemopure®

16.5.3 Oxyglobin®

16.5.4 Hemospan®

16.5.5 Dextran-Hemoglobin

16.6 Léčba hyperbarickým kyslíkem (HBO)

16.6.1 Přednosti léčby hyperbarickým kyslíkem

17 Perioperační léčba kritické anémie

17.1 Kyslíková kapacita krve

17.2 Disociační křivka hemoglobinu

17.3 Faktory ovlivňující disociační křivku hemoglobinu (afinitu Hb k O2)

17.4 Co je kritické?

17.5 Léčba kritické anémie

17.5.1 Různé způsoby léčby

17.5.2 Co se můžeme naučit z fyziologie kompenzačních mechanismů?

17.5.3 Při léčení kritické anémie je třeba

17.6 Anémie u pacientů na jednotkách intenzivní péče

17.6.1 Vhodné postupy ke snížení potřeby transfuzí u chirurgických pacientů

17.7 Algoritmus předoperační diagnostiky a léčby anémie

17.8 Souhrn klinických doporučení pro postupy šetření krví u kriticky nemocných pacientů

18 Současný přístup k léčení sideropenické anémie

18.1 Úloha železa při transportu kyslíku

18.1.1 Stav železa v organismu

18.2 Nedostatek železa

18.2.1 Od sideropenie k sideropenické anémii

18.2.2 Příčiny ztrát železa

18.2.3 Funkční nedostatek železa

18.2.4 Manifestní obraz sideropenické anémie

18.2.5 Manifestní obraz sideropenické anémie v periferní krvi

18.3 Léčba sideropenické anémie

18.3.1 Léčba železem

18.3.2 Podávání perorálního železa

18.3.3 Podávání intravenózního železa

18.3.4 Výpočet dávky

18.3.5 Dávkování a způsob podání

18.3.6 Vedlejší účinky

18.3.7 Je intravenózní železo alternativou transfuze krve?

18.4 Nedostatek železa při chronickém onemocnění ledvin

18.4.1 Posouzení stavu železa v organismu

18.4.2 Monitoring stavu železa

19 Vyvážené použití ESA a intravenózního železa u onkologických pacientů

19.1 U onkologických pacientů je třeba se krevní transfuzi vyhýbat

19.2 Léčba anémie onkologických pacientů

19.2.1 ESA – schůdná alternativa léčby anémie onkologických pacientů?

19.2.2 Farmakologie intravenózního železa

19.2.3 Role intravenózního železa v léčbě anémie onkologických pacientů

19.2.4 Intravenózní železo zlepšuje účinnost ESA

19.3 Směrnice pro léčbu anémie onkologických pacientů

19.3.1 Očekávaní budoucích směrnic pro onkologické pacienty s anémií

19.3.2 Shrnutí

20 Rekombinantní aktivovaný koagulační faktor VII

20.1 Rekombinantní aktivovaný faktor VII – mechanismus účinku

20.2 Používání rekombinantního FVIIa

20.2.1 Použití rekombinantního faktoru VIIa u pacientů s hemofilií

20.2.2 Klinický účinek rFVIIa na hemostázu u pacientů s trombocytopenií

20.2.3 Použití faktoru VIIa v jiných klinických indikacích

20.3 Terapeutické indikace

20.4 Dávkování rFVIIa

20.5 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

20.5.1 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

20.6 Bezpečnost podávání rFVIIa

20.7 Použití rekombinantního aktivovaného faktoru VII při masivním krvácení

20.7.1 Masivní krvácení

20.7.2 Konvenční léčebné možnosti

20.7.3 Rekombinantní aktivovaný faktor VII

20.8 Doporučení použití rekombinantního aktivovaného faktoru VII při masivním krvácení

20.8.1 Obecná doporučení

20.8.2 Zastavení zřetelného krvácení u traumatu

20.8.3 Onemocnění jater

20.8.4 Poporodní krvácení

20.8.5 Nezvládnuté krvácení u chirurgických pacientů

20.8.6 Kardiochirurgie

20.8.7 Profylaxe krvácení

20.8.8 Monitoring

20.8.9 Kontraindikace

20.9 Shrnutí a výhled do budoucna

20.10 Algoritmus použití rekombinantního aktivovaného faktoru VII při masivním

krvácení

21 Bezkrevní operace v gynekologii

21.1 Perioperační postupy

21.1.1 Předoperační péče

21.1.2 Intraoperační péče

21.1.3 Pooperační péče

21.2 Klinické postupy prevence a zástavy krvácení a léčby anémie bez použití transfuze krve v porodnictví a gynekologii

21.2.1 Obecné zásady bezkrevní léčby v gynekologii a porodnictví

21.2.2 Obecné zásady léčby

21.2.3 Klinické postupy

21.3 Algoritmus bezkrevní léčby při poporodním krvácení (PPH)

22 Klinické postupy léčby krvácení a anémie bez použití krevní transfuze u pacientů v kritickém stavu

22.1 Obecné zásady bezkrevní léčby pacientů v kritickém stavu

22.2 Obecné zásady léčby

22.3 Snižování krevních ztrát

22.4 Minimalizace iatrogenních krevních ztrát

22.5 Maximalizace přenosu kyslíku

22.6 Minimalizace spotřeby kyslíku

22.7 Optimalizace erytropoézy

23 Algoritmus bezkrevní léčby

23.1 Bezkrevní medicína – termín

23.2 Přednosti bezkrevní léčby

23.3 Bezkrevní medicína – proč?

23.4 Co umnožilo pokrok bezkrevní medicíny?

23.4.1 Farmakologické alternativy transfuze krve

23.4.2 Farmakologická zástava krvácení

23.4.3 Chirurgická zástava krvácení

23.5 Klinické směrnice pro zástavu krvácení a léčbu anémie

23.6 Algoritmus perioperačních bezkrevních postupů

Literatura

Rejstřík

Odkazy na internetové stránky

O autorovi

Z naší nabídky vám doporučujeme

Hematologie - vnitřní lékařství

Autor: Indrák Karel
Hematologie - vnitřní lékařství

320 Kč

Patient blood management - PROČ?

Autor: Slipac Josip
Patient blood management - PROČ?

160 Kč