Psychologie - přehled základních oborů

Psychologie - přehled základních oborů
Autor: Nakonečný Milan
ISBN: 978-80-7387-443-8
EAN: 9788073874438
Počet stran: 864
Datum vydání: 25. 10. 2011
Odkazy ke knize:
Kniha je rozebrána.
Běžná cena: 999 Kč Cena: 800 Kč

Popis

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině. Tak se čtenář seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie (vnímání, imaginace, myšlení, cítění a motivace) také se základy psychologie osobnosti, v níž autor klade důraz zejména na její dynamickou strukturu a funkce jáství (ega). Publikace obsahuje také úvod do sociální psychologie, zejména psychologické základy dyadických vztahů (tj. vztahů já-ty), dále úvod do vývojové psychologie s přehledem psychických zvláštností dětství, dospívání, adolescence, dospělosti a stáří, a konečně je čtenář uveden také do základů psychopatologie (přehled základních poruch psychické činnosti) a psychoterapie (základní metody a směry). Pro přehled v odborné terminologii je kniha na konci vybavena poměrně obsáhlým slovníčkem psychologických termínů.


Na rozdíl od velkých bohatě barevně ilustrovaných učebnic psychologie uvedených k nám v překladech z angličtiny klade Psychologie důraz na poměrně podrobný úvod do teorie psychiky a jejích filosofických aspektů. Pokouší se tím integrovat novodobou empirickou psychologii zaměřenou přírodovědecky s fenomenologickým směrem, který vrací psychologii k její primární zážitkové dimenzi. Proto autor věnoval poměrně hodně pozornosti filosofickým aspektům psychologie a také analýze imaginace, citů a dalším tématům, které souvisí s vnitřní, intrapsychickou doménou oboru.


Kniha je výsledkem rozsáhlého srovnávacího studia učebnic psychologie a také autorovy dlouholeté pedagogické činnosti na několika vysokých i středních školách, při níž dospěl k závěru, že psychologické myšlení vyžaduje vedle znalostí empirických fakt také teoretické vědomosti a filosofický vhled.
Prof. PhDr. Milan Nakonečný (nar. 1932) přednášel psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze a dalších vysokých školách. Je autorem řady odborných publikací, hlavně z oboru psychologie, ale také o esoterických naukách. Napsal rovněž několik knih literatury faktu. Dosud přednáší na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích a působí na Vysoké škole obchodní v Praze.
OBSAH


Úvod


Psychické jevy


Různá pojetí psychiky


Problém duše


Vědomí


Stavy změněného vědomí


Sen


Hypnóza


Meditace


Stavy vědomí vyvolané psychotropními látkami


Extáze a trans


Stavy rozšířeného vědomí


Mysl


Chování


Vymezení předmětu psychologie
Systém psychologie, její metodologie a teorie


Psychologie jako empirická věda


Psychologická metodologie


Epistemologické aspekty vědecké metodologie


Kritický a naivní realismus


Kauzalistický a teleologický výklad


Systémové pojetí psychologie


Filosoficko-antropologická perspektiva


Evolucionistická teorie psychiky


Dvě základní formy psychiky


Principy psychické činnosti


Rozdíly v psychice lidí a zvířat


Základní a aplikované psychologické vědy


Psychologické směry


Uvod


Psychoanalýza


Behaviorismus


Humanistická psychologie


Kognitivní psychologie


Evoluční psychologie
Biologické základy psychiky


Uvod


Stavba a činnost nervové soustavy


Smyslové orgány a vnitřní receptory


Dědičnost


Model celkové činnosti mozku


Vztah činnosti mozku a psychiky


Instinkty


Vrozené mechanismy učení


Klasické podmiňování


Operantní podmiňování
Sociokulturní determinace psychiky


Úvod: psychika a kultura


Vztahová vazba


Memy


Socializace


Kulturní modifikace lidské sexuality


Kultura versus příroda
Psychické procesy


Uvod


Vnímání


Svět psychologie a svět fyziky


Senzorické základy vnímání


Pojem vnímání a jeho funkce


Charakteristika vnímání a jeho druhy


Tendence ve vnímání


Pozornost


Gnoseologické aspekty a teorie vnímání


Mimosmyslové vnímání


Imaginace


Pojem, funkce a druhy imaginace


Denní snění


Vzpomínky


Fantazie


Myšlení a jazyk


Pojem myšlení a jeho funkce


Řešení problémů


Druhy a fáze myšlení


Pojmy a způsob myšlení


Myšlení a emoce


Jazyk


Emoce


Pojem a funkce emoce


Dimense emocí


Zdroje emocí


Teorie emocí


Fenomenologie emocí


Radost


Smutek


Lítost


Hněv


Strach


Úzkost


Stud


Hnus


Pocit viny


Nálady a další formy emocí


Výraz citů


Biologická stránka emocí


Motivace


Pojem motivace a její funkce


Potřeby


Vývoj motivačních systémů


Teorie a modely motivace


Základní druhy motivovaného chování


Hlad


Sex


Agrese


Motivace moci


Motivace výkonu


Potřeba sociální komunikace


Paměť a učení


Paměť


Struktura paměti a její druhy


Zapamatování a zapomínání


Biologické základy paměti


Vědomé učení a jeho druhy


Fremy záměrného učení a jejich průběh


Učení se postojům
Osobnost


Uvod


Geneze a utváření osobnosti


Ego, jeho struktura a dynamika


Struktura osobnosti


Psychické vlastnosti osobnosti


Faktory osobnosti


Pět silných faktorů


Vrstvy osobnosti


Typy osobnosti


Emocionalita a temperament


Inteligence


Kognitivní styly


Vůle


Postoje


Role


Charakter


Psychologické rozdíly mezi muži a ženami


Dynamika osobnosti


Motivy


Dynamika nevědomí


Frustrace


Konflikt


Stres


Poznávání osobnosti
Mezilidské interakce


Úvod


Dyadické mezilidské vztahy


Interpersonální konflikty


Malé skupiny


Hromadné chování
Psychický vývoj jedince


Činitelé a fáze psychického vývoje


Prenatální období


Rané dětství


Období předškolního věku


Období školního věku


Dospívání


Adolescence


Dospělost


Stáří


Celkový pohled na problém psychického vývoje
Poruchy duševního života


Co jsou duševní poruchy, jejich příčiny a třídění


Symptomy a syndromy poruch psychických procesů


Psychické poruchy osobnosti


Poruchy chování u dětí
Psychoterapie


Psychoterapeutické metody a směry


Z naší nabídky vám doporučujeme

Dějiny filosofie jasně a stručně

Autor: Hlavinka Pavel
Dějiny filosofie jasně a stručně

280 Kč

Česká tomistická psychologie

Autor: Nakonečný Milan
Česká tomistická psychologie

400 Kč

Ochrana před povodněmí

Autor: Kovář Milan
Ochrana před povodněmí

80 Kč

Psychologický zrod dítěte

Autor: Mahlerová M. S.
Psychologický zrod dítěte

280 Kč

Psychodynamická psychoterapie

Autor: Frederickson John
Psychodynamická psychoterapie

240 Kč

Psychofarmakologie pro praxi

Autor: Raboch Jiří
Psychofarmakologie pro praxi

280 Kč

Ženská psychologie

Autor: Horneyová Karen
Ženská psychologie

240 Kč

Gerontopsychiatrie

Autor: Lužný Jan
Gerontopsychiatrie

160 Kč

Emoce

Autor: Nakonečný Milan
Emoce

480 Kč